про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт

Служба охорони праці

RUS

 

ENg

 

Ukr

 

 

 

ДОГОВІР НА ПОСЛУГИ

 

 

 

ДОГОВІР__

на надання інформаційних (консультаційних) послуг

 

м. Київ                                                                "__"  ___________  201____ р.

ЗАМОВНИК:  "+++++++++++++"

в особі  директора, _+++++++++++, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

 

ВИКОНАВЕЦЬ: Фізична особа – підприємець Калайда Сергій Володимирович,

запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 20.02.2013 за № 2 074 000 0000 022016,

разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона,

уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати йому, у відповідності до умов даного Договору, спеціальну інформацію (кваліфіковану консультацію) з питань створення та функціонування служби охорони праці на підприємстві, а Замовник зобов’язується прийняти послуги та оплатити їх.

 

2. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ (КОНСУЛЬТАЦІЇ)

2.1. Виконавець інформує (надає послуги) Замовника з наступних питань:

-    підготовка проектів документації по охороні праці та пожежної безпеки для Замовника (в електронному вигляді)– положення, переліки, накази, інструкції, плани - згідно Закону України "Про охорону праці", Закону України "Про пожежну безпеку", рекомендацій OHSAS 18001 з організаціїї Health & Safety та специфіки підприємства.

-    організація навчання в учбових центрах( при необхідності)

-    журнали

 

2.2. Інформація (консультування) обов’язково включає в себе:

-    інформування Замовника, щодо особливостей застосування та нововведень у законодавстві України про охорону праці;

-    консультування працівників Замовника в усній формі з питань, що стосуються предмету Договору.

 2.3. Інформація (консультація) Виконавця повинна задовільняти вимоги чинного законодавства України в повному обсязі.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник протягом 3-х днів з моменту підписання даного Договору надає Виконавцю всі необхідні документи та інформацію для якісного виконання завдання.

 3.2. Замовник оплачує рахунки, пов’язані із підготовкою та отриманням необхідної документації, а саме: навчання в учбовому центрі, література, журнали

 

4. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ

4.1. Замовник виплачує Виконавцю винагороду в розмірі +++++++++++++.  грн., без ПДВ.

4.2. Витрати Виконавця відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується Замовником.

 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Терміни оплати:

– протягом 3-х днів з моменту підписання даного Договору аванс у розмірі +++++++++++++.  грн. (50% вартості Договору);

– протягом 3-х днів з моменту підписання акту здачі-приймання робіт остаточний розрахунок.

5.2. Вид розрахунків: безготівковий.

5.3. Форма розрахунків: платіжне доручення.

5.4. Замовник повинен повідомити Виконавця про здійснення платежу в строк 3 днів з моменту здійснення платежу шляхом повідомленням телефоном.

 

 6. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1. Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт протягом 3-х днів з моменту надання необхідної документації та одержання авансу.

6.2. Виконавець зобов’язується виконувати роботу протягом 30-ти днів з правом дострокового виконання.

 

7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

7.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами за Актом здачі-приймання в місці знаходження Замовника.

7.2. Інформація (консультування) повинна(не) бути надана(не) Замовнику в електронному вигляді.

 

8. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

8.1. Гарантійний термін за даним Договором становить 30 днів з моменту підписання Акту здачі-приймання. Протягом гарантійного терміну Виконавець зобов’язується безкоштовно здійснювати поточне консультування по предмету даного Договору.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони за неналежне виконання умов даного Договору несуть відповідальність в установленому з��коно������авством України порядку

 

10. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

10.1. Повноважними представниками сторін за даним Договором є:

Виконавець: Калайда Сергій Володимирович, телефон 066 710-49-35;

Замовник:  ________________________________   телефон _______________

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

11.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним – листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.4. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 10 днів з моменту отримання претензії.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

 

 

 

 

 

ДОГОВІР №__

на надання  послуг

 

м. Київ                                                                                "__"  ___________  20___р.

ЗАМОВНИК:  "+++++++++++++"

в особі  директора, _+++++++++++, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

 

ВИКОНАВЕЦЬ: Фізична особа – підприємець Калайда Сергій Володимирович,

запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 20.02.2013 за № 2 074 000 0000 022016,

разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона,уклали даний Договір про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.   Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується згідно статті 15 Закону України "Про охорону праці" виконувати функції спеціаліста з охорони праці щомісячно, а Замовник зобов’язується оплачувати їх щомісячно на умовах попередньої оплати.

1.2.   Виконавець попередньо погоджує із Замовником  перелік послуг на визначений термін - щомісячно.

1.3.   Послуги, надані Замовнику, пов'язані з його господарською діяльністю.

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ/ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Виконавець надає наступні послуги для Замовника:

 • Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

 • Підготовка  проведення з працівниками інструктажу з охорони праці на робочому місці.

 • Підготовка проектів документів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю.

 • Проведення щотижневих перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

 • Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

 • Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення у

 • мов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

 • Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

 • Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

 • cкладання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

 • Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства, в тому числі підготовка та оформлення поточної документації по охороні праці для Замовника - згідно Закону України "Про охорону праці" та специфіки підприємства.

 • забезпечення Замовника  необхідними матеріалами - роздруківки, журнали, нормативна документація і т.д.;

 • організація, при необхідності, проведення навчання спеціалістів Замовника, в спеціалізованих учбових центрах.

3. ОБОВ’������К�� ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник з моменту підписання даного Договору надає Виконавцю всі необхідні документи та  інформацію для якісного виконання робіт / надання послуги.

3.2. Замовник своєчасно здійснює оплату за надані у відповідності з даним Договором послуги / виконані роботи.

3.3. Витрати Виконавця, пов’язані з наданням послуги / виконанням роботи відшкодовуються Замовником.

 

4. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ

4.1. Замовник виплачує Виконавцю, за надані належним чином послуги, щомісячно винагороду в розмірі+++++++++++++. без ПДВ.

4.2. Умовами зміни розміру винагороди по цьому договору, за погодженням сторін, може бути зміна курсу долара встановленого НБУ на дату укладення цього договору, по відношенню до курсу долара встановленого НБУ на дату здійснення виплати винагороди по договору.

4.3. У випадку зміни розміру винагороди по цьому договору сторони укладають доповнення до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.

 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Терміни оплати:

– протягом 3-х днів з моменту виставлення(отримання) рахунку-фактури на послуги.

5.2. Вид розрахунків: безготівковий.

5.3. Форма розрахунків: платіжне доручення.

 

6. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ/ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт / наданням послуги протягом 3-х днів з моменту підписання даного Договору.

6.2. Договір укладений на невизначений термін.

 

7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ/РОБІТ

7.1. Приймання-передача наданих Виконавцем послуг, здійснюватиметься в кінці поточного місяця Актом виконаних робіт.

7.2. Підставою для проведення повних розрахунків являється підписаний Сторонами та скріплений печаткою ЗАМОВНИКА Акт приймання-передачі наданих послуг.

7.3. У разі виникнення у ЗАМОВНИКА зауважень або недоліків наданих послуг, Сторони обумовлюють строки та порядок їх усунення, на підставі чого підписують Акт погодження усунення недоліків.

 8. ГАРАНТІЇ

8.1  Виконавець гарантує, що послуги по цьому Договору, надаються у відповідності з нормами (вимогами) діючого законодавства України і з максимальним дотриманням інтересів Замовника.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони за неналежне виконання умов даного Договору несуть відповідальність в установленому законодавством України порядку.

 

10. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

10.1. Повноважними представниками сторін за даним Договором є:

Виконавець: Калайда Сергій Володимирович, телефон 066 710-49-35;

Замовник:  ________________________________   телефон _______________

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

11.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним – листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.4. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 10 днів з моменту отримання претензії.

11.5.  Умови Договору можуть бути змінені тільки за взаємної згоди сторін.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

 

 

 

 

докладніше про організацію охорони праці

 

 

mailto: ohr-truda@ukr.net

Оновлення 01.09.2022

Copyright © 2003 - 2013 KSV

   

про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт