про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт

Служба охорони праці

RUS

 

ENg

 

Ukr

 

 

 

організація охорони праці - посібник  НА CD

 

 

  Закон України «Про охорону праці» містить окремий розділ про організацію охорони праці, її управління на підприємствах, в установах, організаціях.

 

  Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства про права працівників в області охорони праці.


   З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці.

Кабінет промислової безпеки та охорони праці є організаційним та навчально-методичним осередком пропаганди знань з питань промислової безпеки та охорони праці серед працюючих, поширення позитивного досвіду з про��ілактики виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій тощо.

 

Служба охорони праці на підприємстві

 

 

    На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці.


   На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб
функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, що мають відповідну підготовку.


   На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб
для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні фахівці на договірних засадах, що мають відповідну підготовку.


   Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
 
   
Керівники й фахівці служби охорони праці по своїй посаді і заробітній платі прирівнюються до керівників і фахівців основних виробничо-технічних служб.

   Фахівці служби охорони праці в разі потреби мають право:

 •  видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання розпорядження по усуненню наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію й пояснення з питань охорони праці;

 • вимагати відсторонення від роботи осіб, що не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконуючих вимог нормативно-правових актів по охороні праці;

 • припиняти роботу виробництва, ділянки, машин, механізмів, устаткування й інших засобів виробництва у випадку порушень, що створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

 • направляти роботодавцеві представлення про притягнення до відповідальності працівників, що порушують вимоги по охороні праці.

   Розпорядження фахівця з охорони праці може скасувати лише роботодавець.


   Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у випадку ліквідації підприємства або припинення використання найманої праці фізичною особою.

 

 ст. 15 Закону України "Про охорону праці"

 

 

Документація з питань охорони праці

 

 

На підприємстві повинна бути нормативна, розпорядна, звітна й облікова документація з питань охорони праці.

  Нормативна документація:

 • закони, норми, правила, типові положення , знаки, бланки

  Розпорядна документація  :

 • накази, розпорядження, положення, інструкції

  Звітна документація:

 • форми офіційної статистичної звітності

  Облікова документація відбиває всю діяльність по охороні праці на підприємстві, вона включає:

 • журнали, переліки, графіки, протоколи, плани, схеми

Уся документація повинна зберігатися в службі охорони праці підприємства в належному стані, зручному для користування при необхідності або у випадку контролю підприємства органами державного нагляду

 детально

 

Інструкції з охорони праці

 

 

  Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

 

   Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів про охорону праці, чинних у межах конкретного підприємства. Такі інструкції розробляються на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання, що використовується на даному підприємстві. Вони затверджуються роботодавцем і є обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві.

 

Кількість інструкцій залежить від виду діяльності підприємства та штатного розкладу

 детально

 

Організація проведення інструктажів з охорони праці

 

 

  Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві  інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

 

   За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

 

   Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

 

   Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.

 

приклад

 

   Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці , який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

 

   Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить  до початку роботи безпосередньо на робочому місці безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

 

   Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи,  особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.  

 

 

Навчання і перевірки знань з охорони праці

 

 

   На підприємствах на підставі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва і вимог державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, розробляються і затверджуються наказами керівників відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, формуються плани - графіки проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

 

   Працівники підприємств при прийомі на роботу і періодично в процесі роботи, а вихованці, учні і студенти під час учбово - виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку знань відповідно до вимог  Типового положення. Допуск до роботи (виконанню навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

  

   Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є іспит, що проводиться по екзаменаційних квитках у виді усного чи опитування шляхом тестування на автоекзаменаторі з наступним усним опитуванням. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються протоколом

  

   Особам, що при перевірці знань з питань охорони праці показали задовільні результати, видаються посвідчення

 

   Відповідальність за організацію і здійснення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення покладається на керівника підприємства, у структурних підрозділах (цеху, ділянці, лабораторії, майстерні і т.п.) - на керівників цих підрозділів, а контроль - на службу охорони праці.

 детально

 

Електробезпека

 

 

    Сучасний рівень технічного прогресу неможливий без широкого впровадження електроустаткування, що у свою чергу викликає необхідність постійного вдосконалювання вимог до його безпечного обслуговування й засобів захисту.

   

   Робота в області електробезпеки повинна ґрунтуватися на продуманій, чіткій, конкретній системі заходів, що забезпечує повне й точне виконання «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Особливу увагу керівники електрогосподарства повинні приділяти найсуворішому виконанню вимог зазначених Правил щодо утримування й експлуатації електричних мереж і станцій, включаючи розподільні пристрої, де за даними статистики найчастіше відбуваються нещасні випадки. Велика кількість нещасних випадків буває при обслуговуванні й ремонтах електроприводів, пускорегулюючої апаратури, електричного освітлення, зварювальних апаратів, електрифікованого транспорту, електроустаткування, піднімально-транспортних механізмів, ручного переносного  електрифікованого інструменту, а також високочастотних установок.

 детально

 

Пожежна безпека

 

 

   Відповідно до Кодексу цивільного захисту України  забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій (далі - підприємств) покладається на їх керівників та уповноважених керівниками осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

   Забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунктів, будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, забудовників, проектні та будівельні організації.

    Забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках державного, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів (далі - ЖБК) покладається на власників цих будинків або на уповноважені ними органи, а в житлових приміщеннях (квартирах) – також і на квартиронаймачів (членів ЖБК). Взаємні зобов’язання власника і квартиронаймача щодо забезпечення пожежної безпеки повинні визначатися договором житлового найму, а членів ЖБК – статутом.

   Забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках (квартирах) приватного житлового фонду та інших приватних, окремо розташованих господарських спорудах і гаражах, на територіях, а також у дачних будинках, на садових ділянках покладається на їх власників чи наймачів, якщо інше не обумовлено договором найму.

 детально

 

Медичні огляди

 

 

    Власник за рахунок коштів підприємства організує проведення попереднього і періодичного медичних оглядів, відшкодовує витрати на лікування, професійну і медичну реабілітацію осіб із професійними захворюваннями, обстеження конкретних умов праці для складання санітарно-гігієнічної характеристики.

 

    Результати попереднього і періодичного медичних оглядів, щорічних медичних оглядів осіб віком до 21 року та висновки про стан здоров'я заносяться в "Картку особи, яка підлягає медичному огляду" , та зберігаються на підприємстві

 

    Результати завершених медичних оглядів протягом місяця оформляються заключним актом який складається у чотирьох примірниках (для лікувально-профілактичного закладу, власника, профспілкового комітету ,санітарно-епідеміологічної станції).

 

    На час проходження медогляду, обстеження в профпатологічних центрах, клініках науково-дослідних і медичних інститутах (університетах) для уточнення діагнозу або визначення ролі виробничих факторів у розвитку захворювань за працюючими зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.

 

     Звітність за результатами медичних оглядів здійснюється у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України  

 детально

 

Забезпечення засобами індивідуального захисту

 

 

    На роботах із шкідливими  і  небезпечними  умовами  праці,  а також  роботах,  пов'язаних  із  забрудненням  або  несприятливими метеорологічними  умовами,  працівникам  видаються  безоплатно  за встановленими нормами спеціальний одяг,  спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту,  а також мийні та  знешкоджувальні засоби. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією  наслідків  аварій,  стихійного  лиха  тощо,   що   не передбачені   трудовим   договором,   повинні   бути   забезпечені зазначеними засобами.

     Роботодавець зобов'язаний   забезпечити   за   свій   рахунок придбання,    комплектування,    видачу   та   утримання   засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів  з охорони праці та колективного договору.

 

     У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов'язаний замінити їх  за  свій  рахунок.  У  разі придбання  працівником  спецодягу,  інших  засобів індивідуального захисту,  мийних  та  знешкоджувальних  засобів  за   свої   кошти роботодавець  зобов'язаний  компенсувати  всі  витрати  на умовах, передбачених колективним договором.

 

із ст. 8 Закону України "Про охорону праці"

 

 

Розслідування й облік нещасних випадків

 

 

   Розслідування й облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах проводиться власником чи уповноваженим ним органом.

 

  Для проведення розслідування призначається комісія з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях .

 

   Розслідуванню підлягають травми, гострі професійні захворювання й отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, поразки електричним струмом і блискавкою, ушкодження внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетрусу, зсуви, повені, урагани й ін.), контакту з тваринами, комахами й іншими представниками фауни і флори (нещасні випадки).

 

   За висновками роботи комісії з розслідування визнаються пов'язаними з виробництвом і складається акт за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом)

У разі коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов'язаний з виробництвом, складається акт за формою Н-5
.

 детально

 

Атестація  робочих  місць

 

 

    Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежновід форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

 

    Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

 

    Атестація проводиться згідно з Порядком та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.

 

    Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

 

    Атестація робочих місць передбачає:

 • установлення факторів і причин виникнення несприятливих  умов праці;

 • санітарно-гігієнічне   дослідження    факторів    виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на  робочому місці;

 • комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик  стандартам  безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;

 • установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та  її характеру за гігієнічною класифікацією;

 • обгрунтування  віднесення  робочого  місця  до  категорії  із шкідливими  (особливо  шкідливими),  важкими  (особливо   важкими) умовами праці;

 • визначення  (підтвердження)  права  працівників  на  пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

 • складання переліку робочих  місць,  виробництв,  професій  та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

 • аналіз  реалізації  технічних  і   організаційних    заходів, спрямованих на оптимізацію  рівня  гінієни,  характеру  і  безпеки праці.

     Відповідальність за своєчасне та якісне проведення  атестації покладається на керівника підприємства, організації

 детально

 

Про дозволи

 

 

....Роботодавець повинний одержати дозвіл на початок роботи і види робіт підприємства, діяльність якого зв'язана з виконанням робіт і експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Перелік видів робіт, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України.

 детально


....У випадку, коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу, місцевий орган
виконавчої влади або орган місцевого самоврядування , за поданням центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, вживає заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних заходів з їх усунення.
....

 

із ст. 21 Закону України "Про охорону праці"

 

 

Фiнансування охорони праці

 

 

Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем.

 

  Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

 

із ст.19 Закону України "Про охорону праці"

 

   Суми витрат, сплачених (нарахованих) у зв'язку з прийняттям заходів і придбанням засобів по охороні праці, що є складовою частиною підготовки, організації і ведення виробництва, а також суми заробітної плати виконавців робіт або інші витрати на заходи і засоби по охороні праці відповідно до переліку повинні враховуватися в складі витрат .....

 детально

 

 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 р. N 321

 

 

 

 

докладніше про організацію охорони праці

 

 

mailto: ohr-truda@ukr.net

Оновлення 08.01.2020

Copyright © 2003 - 2013 KSV

 

про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт